Informace o Centru

Úplný název povinného subjektu:

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s.

Důvod a způsob založení:

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. je obecně prospěšnou společností, kterou v roce 2012 založilo Ministerstvo kultury ČR. Původně vzniklo roku 2002 rozhodnutím Smíšené pracovní komise vedené místopředsedou vlády JUDr. P. Rychetským, jejíž expertní tým se zabýval historickými a hospodářskými otázkami arizace židovského majetku, a do roku 2011 působilo jako součást vědecké základny Akademie věd ČR.

Organizační struktura Centra (ke stažení ve formátu PDF)

Kontaktní poštovní adresa:

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s.
Čs armády 34/828, 160 00 Praha 6,
Česká republika

Sídlo:

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s.

Malá pevnost 304

411 55 Terezín

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s.
Čs armády 34/828, 160 00 Praha 6,
Česká republika

Úřední hodiny:

Na základě telefonické, nebo písemné domluvy.

Telefonní čísla:

+420 211 152 190

Adresa internetové stránky:

http://www.cdmp.cz

Případné platby lze poukázat:

Číslo účtu a kód banky: 2513821399/0800

Variabilní symbol: 34828

IČ:

22772961

DIČ:

Centrum není plátcem daně z přidané hodnoty

Seznamy hlavních dokumentů:

Organizační řád Centra (ke stažení ve formátu PDF)

Statut Centra (ke stažení ve formátu PDF)

Správní rada Centra (6. 2. 2015 -)

pdf-icon

Správní rada Centra (6. 2. 2012 – 5. 2. 2015)

pdf-icon

Dozorčí rada Centra (6. 2. 2015 -)

pdf-icon

Dozorčí rada Centra (6. 2. 2012 – 5. 2. 2015)

pdf-icon

Rozpočet:

Žádosti o informace:

Žádost je možné podat osobním podáním, e-mailem, či písemně.

Na základě ústně podané žádosti se poskytují pouze informace jednoduchého charakteru, které nevyžadují časově náročné vyhledávání a jejichž poskytnutí není spojeno s náklady. Ústně poskytnuté informace se neevidují a o jejich poskytnutí se nepořizuje záznam. Není-li možné informaci na základě ústně podané žádosti poskytnout, bude žadatel vyzván, aby žádost podal písemně.

Příjem žádostí a dalších podání:

Adresa pro e-mailové podání: centrum@cdmp.cz

Adresa pro osobní, či písemné podání: Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s.
Čs armády 34/828, 160 00 Praha 6,
Česká republika

Formuláře:

Formulář žádosti není předepsán.

Nejdůležitější používané zákony a předpisy:

Zákon č. 248/1995 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č.  304/2013 Sb.

Zákon č. 340/2015 Sb.

Úhrady za poskytování informací:

Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Usnesení nadřízeného orgánu nebylo vydáno.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.